Orang Gila Pun Membantah Ahli Bid’ah

ORANG GILA PUN MEMBANTAH AHLI BID’AH  Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisabury (wafat tahun 406 H) meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Uqalaa’ul Majaaniin hal. 155-157 dengan sanadnya dari Nu’aim Al-Khasysyab dia menceritakan: Bahlul Al-Majnun menulis surat kepada Khalifah Al-Watsiq sebagai berikut: “Amma ba’du, sesungguhnya perdebatan telah menjadikan agama Anda sebagai bahan mainan, hawa nafsu telah meliputi Anda, ucapan-ucapan ahli bid’ah telah menjadikan akal Anda tidak berfungsi lagi, Ibnu Abi Du-ad yang celaka itu telah merubah-rubah kalam Rabb ...

© 1444 / 2022 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications    OK No thanks