Sebab-sebab Mendapatkan Hidayah

Sebab-sebab Mendapatkan HidayahSEBAB-SEBAB MENDAPATKAN HIDAYAH

Ditulis oleh: Al-Ustadz Muhammad Afifuddin hafizhahullah

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

“Engkau mendambakan hidayah namun tidak menempuh jalannya

sesungguhnya kapal itu tidak mungkin berlayar di atas samudra yang kering”

Cukup banyak jalan dan sebab meraih hidayah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Kita akan menyebutkannya semampu kita dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

1. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Ali Imran: 101)

Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “Berpegang teguh dengan (agama) Allah Subhanahu wa Ta’ala dan bertawakal kepada-Nya merupakan pegangan dalam hidayah, bekal untuk menjauhi kesesatan, sarana menuju jalan petunjuk, jalan yang lurus, dan tercapainya cita-cita.” (Tafsir Ibnu Katsir)

2. Menaati dan mengikuti Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam dengan menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya, mengkaji dan mengamalkan sunnahnya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (an-Nur: 54)

“Tidak ada jalan bagi kita untuk meraih hidayah melainkan dengan cara menaati Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam. Tanpa itu maka tidak mungkin, bahkan mustahil,” tutur asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di Rahimahullah dalam Tafsir-nya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

“… Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (al-A’raf: 158)

3. Menelusuri jejak langkah salafush shalih dalam hal keilmuan dan berpegang dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk ….” (al-Baqarah: 137)

Maksudnya, tidak ada jalan bagi ahli kitab untuk mendapatkan hidayah melainkan dengan keimanan kepada apa yang diimani oleh para sahabat—kaum mukminin yang ada pada masa itu—yaitu keimanan kepada segenap nabi dan rasul, tidak membedakan di antara mereka, juga beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka. (Taisir al-Karim ar-Rahman)

Ahli kitab tidak mungkin mendapatkan hidayah melainkan dengan mengikuti jejak langkah para sahabat dalam hal keimanan.
Meskipun ayat di atas berkenaan dengan ahli kitab, namun lafadznya umum mencakup siapa pun yang mendambakan hidayah. Yang teranggap adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab.

Maka dari itu, tidak ada jalan bagi siapa pun, untuk meraih hidayah melainkan dengan meniti jejak langkah salafush shalih dari kalangan para sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in.

4. Mengikuti bimbingan para ulama As-Sunnah

Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini tentang seruan Nabi Ibrahim ‘alaihissalam kepada ayahnya.

“Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.” (Maryam: 43)

Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizhahullah dalam kitabnya Makanatul ‘Ilmi wal ‘Ulama (hlm. 18) tatkala menyebutkan beberapa keutamaan ulama, mengatakan, “Termasuk keutamaan mereka adalah bahwa mengikuti mereka merupakan (sebab) hidayah kepada jalan yang lurus.” Beliau kemudian membawakan ayat di atas, juga surat al-An’am ayat 53. Beliau kemudian menegaskan, “Barang siapa yang mengikuti ulama maka dia telah mengikuti jalan yang lurus, sedangkan barang siapa yang menyelisihi ulama dan menyia-nyiakan hak mereka maka dia telah keluar menuju jalan setan dan berpisah dari jalan lurus yang ditelusuri oleh Rasul Shallallahu `alaihi wa sallam dan para pengikutnya ….”

Cermati pula firman Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang ucapan orang yang beriman dari keluarga Fir’aun.

Orang yang beriman itu berkata, “Wahai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar.” (Ghafir: 38)

5. Merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini.

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (al-’Ankabut: 69)

Ayat di atas menjelaskan kepada kita beberapa sebab mendapatkan hidayah, di antaranya:

a. Bersungguh-sungguh mengikuti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
b. Berjihad fi sabilillah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta’ala sesuai dengan ketentuan syariat, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala semata.
c. Berbuat baik dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala.
d. Bersungguh-sungguh menimba ilmu syar’i.

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di Rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “(Ayat tersebut) juga menunjukkan bahwa orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh menimba ilmu syar’i, dia akan mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk menggapai apa yang dicarinya. Pertolongan ini berbentuk petunjuk-petunjuk Ilahi yang di luar batas kesungguhan seseorang dan kemudahan-kemudahan menggapai ilmu. Karena, menimba ilmu syar’i termasuk jihad fi sabilillah, bahkan salah satu dari dua jenis jihad yang tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang khusus, yaitu jihad dengan ucapan dan lisan melawan orang kafir dan munafik, jihad mengajarkan bimbingan agama, dan jihad dengan membantah orang-orang yang menyelisihi kebenaran meskipun dari kalangan muslimin.” (Taisir al-Karim ar-Rahman)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berjihad dalam ayat di atas adalah Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya.

Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini meliputi hidayah al-irsyad dan hidayah at-taufiq, di dunia dan di akhirat. (Tafsir Ibnu Katsir)

Sumber: Majalah Asy Syariah

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks